Quy tắc và điều khoản cần biết về “FWD Đón đầu thay đổi 3.0”

Dưới đây là Các quy tắc, điều khoản hợp đồng , điều kiện loại trừ, giải quyết quyền lợi bảo hiểm sản phẩm FWD đón đầu thay đổi 3.0 quý khách cần biết.

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
Hợp đồng bảo hiểm (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) là thỏa thuận giữa Quý khách và FWD gồm các tài liệu sau:
 • Chứng nhận bảo hiểm;
 • Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm;
 • Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm chính, Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bổ trợ Quý khách mua kèm theo Hợp đồng, nếu có. Một Hợp đồng sẽ bao gồm một sản phẩm chính và có thể có hoặc không có sản phẩm bổ trợ; và
 • Các sửa đổi, bổ sung được ký kết giữa hai bên trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có.
Theo Hợp đồng này, Quý khách sẽ được hiểu là Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm. Trường hợp có sự khác biệt, Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm sẽ được đề cập cụ thể.

NGHĨA VỤ KÊ KHAI TRUNG THỰC CỦA QUÝ KHÁCH
Quý khách có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin được yêu cầu trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, các mẫu kê khai bổ sung cho Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm hoặc yêu cầu bổ sung sản phẩm bổ trợ hoặc yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng.

Việc FWD thực hiện kiểm tra sức khỏe, nếu có, không thay thế cho nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác của Quý khách.

Trên cơ sở thông tin được Quý khách kê khai, FWD sẽ quyết định việc chấp nhận bảo hiểm hoặc chấp nhận bảo hiểm có điều kiện hoặc nâng mức phí bảo hiểm hoặc điều chỉnh giảm Số tiền bảo hiểm. Trong trường hợp Quý khách không đồng ý với quyết định của FWD, FWD sẽ hoàn lại cho Quý khách toàn bộ hoặc một phần phí bảo hiểm đã đóng khi nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hoặc yêu cầu bổ sung sản phẩm bổ trợ hoặc yêu cầu khôi phục Hợp đồng, không có lãi, sau khi FWD đã khấu trừ các chi phí kiểm tra sức khỏe, nếu có.

Trong trường hợp FWD quyết định tạm hoãn hay từ chối bảo hiểm, FWD sẽ hoàn lại cho Quý khách khoản phí bảo hiểm đã đóng tương ứng với yêu cầu bảo hiểm bị FWD tạm hoãn hay từ chối bảo hiểm, không có lãi.

Nếu Quý khách cố ý vi phạm nghĩa vụ kê khai trung thực này hoặc cố ý kê khai sai sự thật hoặc không kê khai các Thông tin quan trọng, tại bất kỳ thời điểm nào FWD có thể:
 • Chấm dứt Hợp đồng hoặc chấm dứt sản phẩm bổ trợ, và hoàn trả tổng phí bảo hiểm tương ứng đã đóng kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất (đối với những Hợp đồng có khôi phục hiệu lực), không có lãi, cho Bên mua bảo hiểm sau khi trừ đi các khoản sau đây, nếu có:
 • Khoản tiền Quý khách đã nhận được từ Hợp đồng; và
 • Bất kỳ quyền lợi bảo hiểm đã chi trả theo Hợp đồng; và
 • Chi phí kiểm tra sức khỏe; và
 • Khoản nợ.( là bất cứ khoản tiền nào mà Bên mua bảo hiểm còn nợ FWD )
 • Hoặc
 • Chấp thuận bảo hiểm với điều kiện bổ sung. Trong trường hợp này, FWD vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực Hợp đồng và chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu có sự kiện bảo hiểm xảy ra theo Hợp đồng.
Thông tin quan trọng là các thông tin mà nếu FWD biết được, FWD chỉ chấp nhận bảo hiểm có điều kiện hoặc nâng mức phí bảo hiểm hoặc đã không chấp nhận bảo hiểm.

THỜI GIAN CÂN NHẮC CỦA HỢP ĐỒNG
Quý khách có 21 ngày kể từ ngày nhận được Hợp đồng lần đầu tiên để cân nhắc Hợp đồng này có phù hợp với nhu cầu của mình hay không. Hợp đồng vẫn có hiệu lực trong suốt Thời gian cân nhắc.

Trong thời gian này, Quý khách cần kiểm tra lại toàn bộ Hợp đồng, bao gồm các thông tin của Quý khách đã kê khai trong Chứng nhận bảo hiểm, Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm để đảm bảo các thông tin được ghi nhận đầy đủ và chính xác.

Nếu Quý khách thấy bất kỳ thông tin nào chưa được ghi nhận đầy đủ hay chính xác, Quý khách cần thông báo ngay cho FWD để được xác nhận hoặc điều chỉnh kịp thời.

Trong thời gian cân nhắc của Hợp đồng, nếu Quý khách quyết định không tiếp tục duy trì hợp đồng, Quý khách có thể gửi yêu cầu hủy Hợp đồng bằng văn bản cho FWD để nhận lại khoản phí bảo hiểm ban đầu đã đóng, không có lãi, sau khi FWD đã khấu trừ các chi phí kiểm tra sức khỏe, nếu có. Hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực vào ngày FWD nhận được yêu cầu hủy Hợp đồng của Quý khách.

THAY ĐỔI SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH)
Với điều kiện Người được bảo hiểm còn sống, Quý khách có thể yêu cầu tăng hoặc giảm Số tiền bảo hiểm của Hợp đồng hoặc của từng sản phẩm theo Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng. Việc tăng hoặc giảm Số tiền bảo hiểm này phải được FWD chấp thuận và xác nhận bằng văn bản.

Sau khi STBH hiểm mới có hiệu lực, Phí bảo hiểm rủi ro và các quyền lợi sẽ thay đổi tương ứng theo STBH mới và Phí bảo hiểm cơ bản mới.

THAY ĐỔI SẢN PHẨM BỔ TRỢ (SPBT)
Trong thời gian Hợp đồng còn hiệu lực, Quý khách có thể yêu cầu tham gia thêm các sản phẩm bổ trợ với điều kiện:
 • FWD có cung cấp sản phẩm bổ trợ đó; và
 • Người được bảo hiểm đủ điều kiện tham gia sản phẩm bổ trợ, bao gồm tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, nghề nghiệp; và
 • Quý khách đồng ý đóng phí bảo hiểm cho sản phẩm bổ trợ.
Ngày hiệu lực của SPBT là ngày ghi trên Thư xác nhận điều chỉnh thông tin hợp đồng FWD.
Trong thời gian Hợp đồng còn hiệu lực, Quý khách có thể yêu cầu hủy bỏ các sản phẩm bổ trợ của Hợp đồng bằng cách gửi thông báo bằng văn bản tới FWD.
Hiệu lực của sản phẩm bổ trợ sẽ chấm dứt kể từ ngày FWD nhận được yêu cầu bằng văn bản của Quý khách. FWD sẽ xác nhận chấm dứt sản phẩm bổ trợ bằng Thư xác nhận điều chỉnh thông tin hợp đồng FWD.

BỔ SUNG HOẶC THAY ĐỔI NGƯỜI THỤ HƯỞNG
Người thụ hưởng là bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào được Bên mua bảo hiểm chỉ định (với sự đồng ý của Người được bảo hiểm) trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hoặc yêu cầu bổ sung sản phẩm bổ trợ, hoặc được xác định theo Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm, để nhận quyền lợi bảo hiểm theo Hợp đồng này.

Người thụ hưởng được chỉ định trong Hợp đồng phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với Người được bảo hiểm.

Trong thời gian Hợp đồng còn hiệu lực và Người được bảo hiểm còn sống, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu bổ sung hoặc thay đổi Người thụ hưởng, với sự đồng ý của Người được bảo hiểm. FWD sẽ xác nhận việc điều chỉnh Người thụ hưởng bằng Thư xác nhận điều chỉnh thông tin hợp đồng.

YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cần thông báo cho FWD về sự kiện bảo hiểm ngay khi có thể.

Quý khách gọi số 1800 96 96 90 để được hướng dẫn cụ thể. Hoặc truy cập FWD Dịch vụ trực tuyến tại địa chỉ https://e-services.fwd.com.vn và làm theo hướng dẫn. Tùy thuộc vào mỗi quyền lợi khác nhau mà hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm sẽ có sự khác nhau. Quý khách tham khảo chi tiết tại mục Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm của từng sản phẩm.

Thời hạn nộp yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm
Quý khách cần thông báo cho FWD về sự kiện bảo hiểm xảy ra ngay khi có thể kể từ khi Quý khách biết về sự kiện bảo hiểm. Yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm phải được gửi cho FWD trong vòng 12 tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ những trường hợp bất khả kháng hoặc có lý do chính đáng được FWD chấp thuận.

Thời hạn giải quyết quyền lợi bảo hiểm
Kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, FWD sẽ có 5 ngày để giải quyết các quyền lợi khi kết thúc thời hạn hợp đồng và 30 ngày để giải quyết các quyền lợi bảo hiểm khác.

Nếu FWD giải quyết quyền lợi bảo hiểm chậm trễ hơn các thời hạn nêu trên, FWD sẽ trả lãi cho phần quyền lợi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả theo mức lãi suất tạm ứng từ Giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm mà FWD đang áp dụng cho các khách hàng tại thời điểm chi trả.

Việc chi trả quyền lợi sẽ được thực hiện bằng tiền mặt, séc, chuyển khoản hoặc theo thỏa thuận giữa FWD và người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm
 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm được điền đầy đủ thông tin theo mẫu của FWD.
 • Tải Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tại địa chỉ https://www.fwd.com.vn/vi/ho-tro-khach-hang/
 • Các giấy tờ chứng minh sự kiện bảo hiểm:

Các giấy tờ hỗ trợ chứng minh sự kiện bảo hiểm, nếu có:
 • Trường hợp tai nạn được cơ quan có thẩm quyền xác minh, điều tra: Biên bản tai nạn, biên bản khám nghiệm hiện trường, báo cáo kết luận điều tra, biên bản giám định pháp y được cơ quan có thẩm quyền cấp;
 • Trường hợp tai nạn sinh hoạt hoặc vụ tai nạn không được cơ quan có thẩm quyền xác minh, điều tra: Bản tường trình chi tiết tình huống tai nạn có xác nhận của chính quyền địa phương nơi Người được bảo hiểm cư trú;
 • Bản gốc giấy ra viện, tóm tắt hồ sơ bệnh án.
 • Bằng chứng hợp pháp xác nhận người nhận quyền lợi bảo hiểm được phép nhận quyền lợi bảo hiểm: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/giấy khai sinh/giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và giấy ủy quyền, di chúc hoặc các bằng chứng hợp pháp khác, nếu người nhận quyền lợi bảo hiểm không phải người thụ hưởng.
Lưu ý: Trường hợp bản gốc của các giấy tờ được yêu cầu bị mất, giấy tờ thay thế phải có giá trị tương đương và theo hướng dẫn của FWD tùy từng trường hợp cụ thể.

PHÍ BẢO HIỂM
Phương thức phân bổ phí bảo hiểm

Bất kỳ khoản tiền nào mà Quý khách đóng cho Hợp đồng, FWD sẽ phân bổ theo thứ tự sau:

Sản phẩm chính của Hợp đồng là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Đây là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kết hợp giữa bảo hiểm và đầu tư. Cách thức hoạt động của sản phẩm được mô tả tóm tắt trong sơ đồ dưới đây:

Bất kỳ khoản tiền nào Quý khách đóng cho sản phẩm bảo hiểm liên kết chung này sẽ được dùng để đóng Phí bảo hiểm cơ bản trước, sau đó đến Khoản đầu tư thêm.


Quý khách có thể linh hoạt rút tiền từ Tài khoản hợp đồng để thực hiện các mục tiêu trong tương lai.

Đóng phí chậm
Nếu Quý khách chưa đóng Phí bảo hiểm cơ bản vào Ngày đến hạn đóng phí, Quý khách sẽ được gia hạn thêm 60 ngày để đóng phí.

Trong 3 Năm hợp đồng đầu tiên, để duy trì hiệu lực của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, Quý khách cần đóng đủ Phí bảo hiểm cơ bản khi đến hạn.

Kể từ Năm hợp đồng thứ 4 trở đi đến Ngày kết thúc thời hạn hợp đồng, Quý khách có thể đóng Phí bảo hiểm cơ bản theo định kỳ đã chọn hoặc linh hoạt tùy thuộc vào nhu cầu tài chính của mình. Tuy nhiên, Phí bảo hiểm cho sản phẩm bổ trợ cần đóng đủ khi đến hạn trong suốt Thời hạn hợp đồng của sản phẩm bổ trợ để đảm bảo hiệu lực của sản phẩm bổ trợ.

Trong 3 Năm hợp đồng đầu tiên, FWD sẽ khấu trừ Phí ban đầu trước khi phân bổ phần còn lại của Phí bảo hiểm cơ bản vào Tài khoản bảo hiểm.

Tỷ lệ Phí bảo hiểm cơ bản còn lại sau khi trừ Phí ban đầu theo từng Năm hợp đồng được liệt kê trong bảng sau:

RÚT TIỀN TỪ TÀI KHOẢN HỢP ĐỒNG
Quý khách có thể yêu cầu rút một phần từ Tài khoản hợp đồng theo thứ tự ưu tiên như sau:

Sau khi FWD thực hiện yêu cầu rút tiền, Tài khoản hợp đồng của Quý khách sẽ giảm tương ứng theo khoản tiền yêu cầu rút. Nếu sau khi rút tiền, Tài khoản bảo hiểm nhỏ hơn Số tiền bảo hiểm thì Số tiền bảo hiểm sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng. FWD sẽ thông báo cho Quý khách Số tiền bảo hiểm mới sau khi yêu cầu rút tiền được thực hiện.

CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ BẢO HIỂM
FWD sẽ không chi trả Quyền lợi bảo vệ nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra thuộc một trong những trường hợp sau:
 • Người được bảo hiểm tự tử hay tự gây thương tích cho bản thân. Loại trừ này sẽ chỉ áp dụng trong 24 tháng tính từ (i) Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc (ii) Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất (đối với những Hợp đồng có khôi phục hiệu lực). .
 • Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc bất kỳ người nào sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật.
Trong trường hợp, Hợp đồng có nhiều hơn 1 Người thụ hưởng và Người thụ hưởng gây ra Hành vi cố ý vi phạm pháp luật đối với Người được bảo hiểm, FWD vẫn chi trả quyền lợi bảo hiểm cho những Người thụ hưởng còn lại. Tỷ lệ chi trả sẽ tương ứng với tỷ lệ mà những Người thụ hưởng đó được hưởng trong Hợp đồng.

Trong trường hợp FWD không chi trả Quyền lợi bảo vệ do Người được bảo hiểm tử vong thuộc trường hợp loại trừ, Hợp đồng sẽ chấm dứt và FWD sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa:
 • Giá trị hoàn lại tại thời điểm chấm dứt Hợp đồng; hoặc
 • Toàn bộ Phí bảo hiểm đã đóng của Hợp đồng, không có lãi, sau khi trừ đi (các) Khoản nợ, nếu có.
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét