FWD Bảo hiểm trợ cấp nằm viện

FWD Bảo hiểm trợ cấp nằm viện - hỗ trợ mỗi ngày, vững vàng yêu thương.
Quyền lợi nổi bật:
Quyền lợi sản phẩm
Thông tin cần biết:
  • Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 60 tuổi
  • Tuổi tối đa kết thúc thời hạn của sản phẩm bổ trợ: 65 tuổi
  • Nhóm nghề nghiệp: Nhóm 1 đến 4
  • Thời hạn hợp đồng: 1 năm và được gia hạn hằng năm
  • Thời hạn đóng phí: 1 năm
  • Phí bảo hiểm: Phí bảo hiểm năm đầu sẽ được tính theo tuổi của NĐBH vào thời điểm tham gia. Phí bảo hiểm các năm tiếp theo sẽ được tính theo tuổi của NĐBH tại các Ngày tái tục hằng năm. Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm sẽ minh họa quyền lợi trong 10 năm hợp đồng đầu tiên.
  • Số tiền bảo hiểm (STBH): STBH tối thiểu 100.000 đồng. STBH tối đa tính trên 1 NĐBH/ ngày:  NĐBH dưới 6 tuổi – 300.000 đồng; NĐBH từ đủ 6 tuổi đến 18 tuổi: 500.000 đồng; NĐBH đủ 18 tuổi trở lên – 1 triệu đồng.
  • Thời gian chờ: đối với Bệnh là 30 ngày. Với Tai nạn thì không áp dụng thời gian chờ.
  • Tăng/ Giảm STBH: Khách hàng được quyền yêu cầu tăng/ giảm STBH vào ngày Tái tục hằng năm của SPBT này. 
2kmot ngày30 ngày tuổi–60 tuổi .Gắn kèm SPC, đóng hàng năm
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét